Regulamin

REGULAMIN KLUBU KIBICA BOKSU

CZĘŚĆ I – ZASADY OGÓLNE

1. ZAKRES REGULAMINU KLUBU KIBICA BOKSU
 1.1. Regulamin określa zasady i warunki dotyczące:
  a) Składania wniosków o uczestniczenie w systemie Klubu Kibica Boksu;
  b) Wydawania i korzystania z Karty Członkowskiej Klubu Boksu;
  c) Prawa i obowiązki Kibica związane z uczestnictwem w Klubie Kibica Boksu;

 1.2. Wnioskodawca (Kibic) zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.

2. RODZAJE STATUSÓW
 2.1. Wnioskodawca może ubiegać się o status:
  a) Standardowy (Blue)
  b) Silver Partner
  c) Gold Partner
  d) Expert Partner

3. FUNKCJE KARTY
 3.1. Karta jest dokumentem imiennym identyfikującym jej posiadacza, a także określającą tę osobę jako kibica Klubu.
 3.2. Karta zapewnia identyfikację Kibica poprzez: imię, nazwisko, numer karty oraz aktualny wizerunek twarzy Kibica, stosownie do wymogów określonych w art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504. Ze zm.).
 3.3. Karta nie pełni funkcji płatniczych oraz kredytowych.CZĘŚĆ II – WARUNKI REJESTRACJI

1. WARUNKI NADANIA STATUSU STANDARDOWEGO (BLUE)
 1.1. Status Standardowy (Blue) uzyskuje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku
 1.2. Wniosek o nadanie Statusu Blue można złożyć:
  a) Poprzez przesłanie w formie elektronicznej wypełnionego wniosku;
  b) Poprzez przesłanie pocztą (na adres Klubu) wypełnionego wniosku;
  c) Osobiście w siedzibie Klubu

 1.3. Przy składaniu wniosku o nadanie statusu Wnioskodawca zobowiązany jest do podania następujących swoich danych:
  a) imię i nazwisko Wnioskodawcy,
  b) numer PESEL Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca nie posiada numeru PESEL, to zobowiązany jest podać rodzaj, serię i numer Dokumentu tożsamości),
  c) adres zamieszkania,
  d) numer telefonu komórkowego,
  e) adres poczty elektronicznej
 1.4. W celu utrzymania statusu na kolejny rok, należy potwierdzić aktualne dane teleadresowe.

2. WARUNKI NADANIA STATUSU SILVER PARTNER
 2.1. W celu uzyskania statusu Silver Partner Wnioskodawca powinien:
  a) Przedstawić kopie trzech biletów z niemniej niż dwóch Gal Boksu Zawodowego, które odbyły się na przestrzeni dwunastu miesięcy, o łącznej wartości minimum 150zł;
  b) Kopie biletów należy przesłać na adres e-mail Klubu lub dostarczyć osobiście;
  c) Złożyć wniosek o nadanie statusu Silver Partner

3. WARUNKI NADANIA STATUSU GOLD PARTNER
 3.1. W celu uzyskania statusu Gold Partner Wnioskodawca powinien:
  a) Przedstawić oryginały dziesięciu biletów z minimum czterech Gal Boksu Zawodowego, które odbyły się na przestrzeni dwunastu miesięcy. Bilety powinny posiadać łączną wartość minimum 1500zł.
 LUB
  b) Przedstawić oryginały biletów o wartości 1500zł z dwóch Gal Boksu Zawodowego, które odbyły się na przestrzeni dwunastu miesięcy.
  c) Złożyć wniosek o nadanie statusu Gold Partner
  d) Bilety należy przesłać pocztą pod wskazany na stronie internetowej adres lub dostarczyć osobiście

4. WARUNKI NADANIA STATUSU EXPERT PARTNER
 4.1. W celu uzyskania statusu EXPERT PARTNER, Wnioskodawca powinien:
  a) Dokonać opłaty sponsoringowej na jedną z organizowanych Gal bokserskich przez grupę Sferis KnockOut Promotions
  b) Wysokość opłaty sponsoringowej ustalana jest indywidualnie

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA
 5.1. Karta wysyłana jest pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę w formularzu, maksymalnie do 21 dni roboczych.
 5.2. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania Karty bez podania przyczyny
 5.3. Za wydanie Karty Klub pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku.


CZĘŚĆ III – UŻYWANIE KARTY

1. Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek zmian na Karcie, w szczególności poprzez przerabianie danych na niej uwidocznionych.
2. Kibic nie może odstępować lub oddawać innej osobie swojej Karty.
3. Kontrola Karty:
  a) Do przeprowadzenia kontroli karty uprawnione są osoby upoważnione przez Klub i posiadające stosowne identyfikatory służbowe;
  b) Podczas Gali Bokserskiej Kibic zobowiązany jest posiadać ważną Kartę;
4. Karta zachowuje ważność do momentu upłynięcia jej ważności, jeśli taka została na karcie określona.
5. Karta jest własnością firmy KnockOut Promotions Sp. zoo.

CZĘŚĆ IV – DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest: KnockOut Promotions Sp. z o. o., Al. Wilanowska 208 lok. 41, 02-765 Warszawa

CZĘŚĆ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ZMIANY REGULAMINU
 1.1 Klub zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnej przyczyny, za którą rozumie się w szczególności:
  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, wymagań organizatorów rozgrywek, organizatorów imprez masowych, właścicieli i użytkowników obiektów sportowych;
  b) wprowadzenie zmian organizacyjnych w zakresie procedury składania wniosków o wydanie Karty;
  c) wprowadzenie zmian w zakresie technologii funkcjonowania Karty, w tym jej funkcjonalności.
 1.2. W przypadku zmiany Regulaminu, poinformowanie o zmianie i udostępnienie nowego Regulaminu nastąpi za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Klubu www.klubkibicaboksu.pl
 1.3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klub o wprowadzonych zmianach do Regulaminu w sposób opisany w punkcie powyżej, Kibic nie złoży wniosku o unieważnienie Karty, uznaje się, że Kibic zaakceptował zmianę Regulaminu.
2. PRAWO WŁAŚCIWE
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Polskiego.

Warszawa, 9 marca 2017 r.